6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ONLİNE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ


I. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma metni, Şirketimizin http://dengekimya.com/tr/iletisim web sitesinde yer alan formun doldurulması suretiyle ve [email protected] adresi üzerinden yapılan başvuru, öneri veya şikayet kapsamında elde edilen kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altında olduğuna ve hangi kapsamda işleneceğine ilişkindir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizin http://dengekimya.com/tr/iletisim web sitesinde yer alan formun doldurulması suretiyle ve [email protected] adresi üzerinden yapılan her türlü başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri şirketimizce işlenmektedir. Başvuran kişiye ait temin edilmesi muhtemel, ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, yaş, cinsiyet, IP bilgileri, aşağıdaki koşullar ve kapsamında Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:


 • 1) Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin soru ve taleplere cevap verebilmek,
 • 2) Gerektiğinde online platformlardan başvuran/soru soran kişiyle iletişime geçebilmek,
 • 3) Online iletişim yöntemleri ile gönderilen belgelerin ilişkili olması halinde finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,
 • 4) İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Şirketimizin hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 5) Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi vermek,
 • 6) Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz yetkililerince işlenecek ve aşağıda yer verilen 3. Kişilere aktarılabilecektir.

 • 1) Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla Şirketimizin bağımsız denetçilerine, mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, avukatlarına, çalıştığımız bankalara, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
 • 2) Faaliyetlerimizi ilgili mevzuzata uygun yürütübilşmek amacıyla adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,

V. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini http://dengekimya.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 • ( 1 ) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.